mapa strony   |   kontakt   |

Sprawozdanie z działalności ŚDS 2008

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

w Zamościu za rok 2008

 1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu w dziale 852 – Opieka Społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje działania statutowe jako jednostka półstacjonarna przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności Domu jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapię i terapię farmakologiczną, a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową, podejmowanie działań w celu przygotowania osób uczestniczących w zajęciach do podjęcia pracy.

Na dzień 31.12.2008 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 31 osób. Średnio dziennie w roku 2008 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 23,6 uczestników. Wskaźnik wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 0,77. W 2008 roku 12 osób poddało się hospitalizacji.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone zajęcia terapeutyczne odbywały się w następujących pracowniach: plastycznej, krawiecko-hafciarskiej, gospodarstwa domowego, muzyczno-teatralnej ogrodniczej i stolarskiej. Ponadto uczestnicy regularnie brali udział w zajęciach ruchowych prowadzonych przez terapeutów. Pracownia krawiecko - hafciarska od stycznia 2009 r. została zastąpiona pracownią komputerową ze względu na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia z psychoedukacji prowadzone przez lekarza psychiatrę. Każda osoba przebywająca w Domu, ma możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w ramach oferowanych usług, a z psychiatrycznej opieki lekarskiej w poradniach zdrowia.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy są ujęte w tygodniowym planie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory posiłków oraz spotkań.

Każdego dnia w godzinach od 800 do 1000 i od 1300 do 1530 działa kawiarenka. Jest ona prowadzona przez uczestników w ramach treningu budżetowego i umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności ekonomicznych.

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje samorząd uczestników. W jego skład wchodzą wyłonieni w drodze wyborów: przewodniczący oraz jego zastępca, a także wybrani przez nich ze wszystkich uczestników: skarbnik i sekretarz. Wybory do samorządu uczestników odbywają się każdego roku w czerwcu.

W ciągu roku 2008 podpisano nowe kontrakty z 10 osobami.

Jednej osobie umorzono postępowanie w sprawie skierowania do ŚDS-u z przyczyn formalnych tj. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz na udostępnienie informacji o wysokości dochodu. Dwóm osobom nie przedłużono kontraktu z powodu niskiej frekwencji. Dwie osoby nie przedłużyły kontraktu ze względu na długotrwałą hospitalizację. Jedna uczestniczka wyszła za mąż i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, inna podjęła pracę. Jeden z uczestników nie przedłużył kontraktu z powodu zmiany rodzaju terapii zaleconej przez lekarza prowadzącego. Dwie osoby nie wyraziły zgody na przedłużenie kontraktu. Jedna osoba postanowiła podjąć inną terapię leczniczą, zaś kolejna osoba po podpisaniu kontraktu musiała zostać skierowana na leczenie szpitalne ze względu na wystąpienie u niej depresji poszpitalnej.

II. Sprawozdanie z wykonania harmonogramu spotkań Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach tego harmonogramu odbyły się:

dn. 20.01.2008 r. – Zabawa Karnawałowa z udziałem uczestników ŚDS-ów i WTZ-ów. woj. lubelskiego

dn. 14.02.2008 r. – Walentynki połączone z zabawą taneczną

dn. 07.03.2008 r. – Dzień Kobiet – koncert życzeń

dn. 12.03. 2008 r. – Kiermasz ozdób wielkanocnych

dn. 02.05.2008 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – prelekcja i koncert pieśni patriotycznej

dn. 27.06. 2008 r. – Plener krajoznawczy „Najpiękniejsze zakątki roztocza Szczebrzeszyn – Zwierzyniec”

dn. 08.07.2008 r. – Plener krajoznawczy – „Najpiękniejsze Zakątki Roztocza” - Szczebrzeszyn

dn. 12.09.2008 r. – Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię: „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Integracja ze środowiskiem lokalnym. Propagowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego

dn. 03.11.2008 r. – Dzień Wszystkich Świętych. Wyjście na zamojską Rotundę i cmentarze

dn. 10.11.2008 r. – Święto Odzyskania Niepodległości. Prelekcja przygotowana przez uczestnika Koncert pieśni patriotycznych

dn. 26.11.2008 r. – Zabawa Andrzejkowa

dn. 04.12.2008 r. – VI Edycja Konkursu Plastycznego dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych mieszkających w Zamościu

dn. 05.12.2008 r. – Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych

dn. 18.12.2008 r. – Boże Narodzenie. Spotkanie opłatkowe dla uczestników, terapeutów i zaproszonych gości

Zaplanowane na dzień 18.03.2008r. śniadanie Wielkanocne nie odbyło się z powodu remontu instalacji elektrycznej, przeprowadzanej w tym czasie w pomieszczeniach ośrodka.

Plener malarski dla uczestników ŚDS-ów woj. lubelskiego pt. „Zamość i okolice” zaplanowany na 26.06.2008r. z powodu złych warunków atmosferycznych przeniesiony został na dzień 08.07.2008r.

Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, mający odbyć się w miesiącu październiku został odwołany przez organizatora.

Zaplanowana na miesiąc wrzesień Letnia Spartakiada dla uczestników ŚDS-ów woj. lubelskiego nie odbyła się z powodu złych warunków pogodowych panujących w zaplanowanym terminie.

 1. . Działalność integracyjna ze środowiskiem.

 

 1. Działalność integracyjna:

W ramach działalności integracyjnej zorganizowano:

dn.29.01.2008 r. – Bal Karnawałowy, który odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu z udziałem: uczestników ŚDS-ów i WTZ-ów woj. lubelskiego. W balu karnawałowym uczestniczyło 181 osób z placówek zajmujących się niesieniem pomocy społecznej

dn. 20.03.2008 r. – Udział uczestników ŚDS w śniadaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu

dn. 02.04.2008 r. – Udział uczestników w przedstawieniu poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu

dn. 10.06.2008r. – Uczestnicy ŚDS zostali zaproszeni do Liceum Plastycznego w Zamościu, na wystawę prac dyplomowych

dn. 12.09.2008 r. – Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię: „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Integracja ze środowiskiem lokalnym, propagowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego

dn. 18.09.2008 r. – Uczestnictwo w obchodach 10 - lecia ŚDS w Hrubieszowie

dn. 01.10.2008 r. – Święto Pieczonego Ziemniaka
Integracja ze środowiskiem lokalnym. Zaproszenie przez ŚDS w Sochach

dn. 23.10.2008 r. - Wyjście do kina, ekranizacja filmu na podstawie wspomnień Kardynała Stanisława Dziwisza pt. „Świadectwo”

dn. 28.11.2008 r. – Prelekcja Dyrektora Liceum Plastycznego, połączona z wystawą prac uczniów w/w Liceum

dn. 16.12.2008 r. – Spotkanie Wigilijne w Centrum Pastoralnym przy Parafii św. Michała Archanioła.

2. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował w ciągu 2008 roku z następującymi organizacjami i instytucjami w Zamościu:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
 • Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
 • Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała Archanioła
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnobrodzie
 • Środowiskowym Domem Samopomocy w Sochach
 • Domem Pomocy Społecznej przy ul. Żdanowskiej w Zamościu
 • Studium Medycznym w Zamościu
 • Zamojskim Domem Kultury
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu
 • Zamojską Telewizją Kablową
 • Katolickim Radiem „Zamość”
 • Radiem „Eska”
 • Kurierem Lubelskim
 • Muzeum w Zamościu
 • Liceum Plastycznym w Zamościu
 • Biurem Wystaw Artystycznych w Zamościu

 

IV. Działalność merytoryczna.

1. Zakres tematów zrealizowanych w psychoterapii grupowej przez psychologa:

 • . Komunikacja niewerbalna – trening prowadzenia rozmowy
 • Sygnały zachęcające i zniechęcające do rozmowy
 • Aktywne słuchanie – trening podtrzymywania rozmowy
 • Terapia grupowa – problemy w grupie
 • Przyjaźń – Czym jest?
 • Spotkanie terapeutyczne
 • Normy i zasady ŚDS, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • „Wartości w moim życiu”
 • „Jestem sobą”
 • „Moje wady i zalety”
 • „ Agresja- rodzaje, sposoby radzenia sobie”
 • Terapia grupowa- rozwiązywanie problemów uczestników
 • Zapoznanie z uczestnikami, ćwiczenia z komunikacji, praca nad problemem
 • Trudności w komunikacji
 • Rozwój emocjonalny i społeczny
 • Zapoznanie z efektami ubocznymi leków cz. I
 • Zapoznanie z efektami ubocznymi leków cz. II
 • Trening budżetowy - rozwijanie umiejętności planowania wydatków
 • Śmiechoterapia – zabawy integracyjne

 

2. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych przez pielęgniarkę (farmakoterapia, psychoedukacja):

 • Badania profilaktyczne - omówienie norm
 • Uzależnienia – wpływ na organizm ( projekcja filmów edukacyjnych)
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Metody radzenia sobie ze stresem w chorobach psychicznych
 • Systematyczne dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny
 • Prawidłowe odżywianie, błędy żywieniowe, choroby żywieniowe
 • Zasady higieny jamy ustnej – profilaktyka paradontozy
 • Bezsenność – przyczyny i sposoby leczenia
 • Wypoczynek ważny dla naszego organizmu
 • Dbam o wygląd zewnętrzny latem
 • Moje miejsce w rodzinie
 • Letnie zatrucia pokarmowe – zapobieganie i leczenie
 • Agresja – rodzaje, objawy, postępowanie. Pierwsze sygnały ostrzegawcze, ustalenie planu kryzysowego. Omówienie objawów stale utrzymujących się oraz technik radzenia sobie z nimi
 • Zapobieganie hospitalizacji
 • Leki psychotropowe – podział, działanie prawidłowe dawkowanie i przyjmowanie
 • Dbam o wygląd zewnętrzny zimą
 • Pierwsza pomoc w urazach narządu wzroku
 • Omówienie objawów ubocznych leczenia farmakologicznego
 • Prawa pacjenta chorego psychicznie
 • Podsumowanie wiadomości z zakresu zapobiegania nawrotom choroby, leczenia, zdrowego stylu życia, higieny osobistej

 

3. Tematy zajęć z psychoedukacji zrealizowanych przez lekarza psychiatrę:

 • . Dyskusja na temat problemów w relacjach pomiędzy uczestnikami ŚDS
 • Dyskusja na temat problemów organizacyjnych związanych z uczestnictwem w ŚDS
 • Omówienie trudności związanych z aktywizacja zawodową osób chorych psychicznie
 • Ćwiczenia wyobrażeniowo - sugestywne – doświadczanie siebie w różnych rolach
 • Dyskusja na temat przyczyn obniżonego nastroju
 • Ćwiczenia ruchowe – doświadczanie własnego ciała celem nauki sposobów zachowania wobec drugiej osoby
 • Ćwiczenia wyobrażeniowe – skupienie na własnych myślach i uczuciach
 • Omówienie wpływu pogody na samopoczucie
 • Ćwiczenie wyobrażeniowo - sugestywne: „wycieczka w przyjemne miejsca”
 • Omówienie sposobów radzenia sobie w przypadku pogorszenia nastroju
 • Ćwiczenia kierowane w połączeniu z techniką prawidłowego oddychania
 • Dyskusja sposobem na zdolność kojarzenia, przypominania, spontaniczności
 • Moja rola w społeczeństwie
 • Integracja społeczna, ćwiczenia dynamizujące uczestników
 • Przestrzeganie zasad higieny oraz konieczność dostosowania ubioru do pory roku
 • Odgrywanie modelowych scen - analiza

 

4. Tematy z psychorysunku:

 • . Zajęcia integracyjne: „Osoba w deszczu”, „Moja rodzina”, „Marzenie”, „Ja jako zwierzę”, „ Ja wyspa na morzu”

 

5. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych w terapii plastycznej - Historia sztuki:

 • Grafika i malarstwo Düreve
 • Życie i twórczość Rembrenta
 • Ciekawostki z kinomanii sztuki- 20- lecie międzywojenne
 • Tenires P. Dawid – życie i twórczość
 • Kadinsky Wassily - życie i twórczość
 • Projekcja filmu „ Michał Anioł”
 • Projekcja filmu -„Życie i twórczość Vincente Van Goha”
 • Decupage – zapoznanie z nowym nurtem w sztuce
 • XX w. – Malarstwo (zagadki historyczne)
 • Życie i twórczość Vincente Van Gogh’ a – projekcja filmu pt. „Vincent i Theo”

 

6. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych w terapii muzycznej:

 • . Chorał Gregoriański - geneza i rozwój
 • Formy taneczne w muzyce klasycznej
 • Twórczość A. Chataczuriana
 • Muzyka rozrywkowa, zespół szwedzki „ ABBA”
 • Muzyka wokalna - Chór Aleksandrowa
 • Muzyka baletowa w romantyzmie
 • Muzyka sakralna
 • Muzyka klasycyzmu
 • Neoromantyzm - twórcy i ich dzieła
 • Maurycy Rawel- impresjonizm
 • Stylizacja muzyki ludowej w twórczości F. Chopina
 • Rosyjska muzyka XIX wieku P. Czajkowskiego
 • „Najsłynniejsze tematy muzyczne”- pogadanka o stylach, formach muzycznych.
 • T. Chopin – życie i twórczość
 • Muzyka rozrywkowa – pogadanka o stylach i trendach muzycznych.
 • R. Wagner – twórczość
 • Muzyka sakralna Baroku – J.S. Boch
 • Muzyka klasycyzmu L.V. Beethoven
 • Życie i twórczość – H. Wreński
 • Poezja śpiewana na przykładzie: E. Gepert, T. Woźniak, E. Adamiak
 • Kolędy i pastorałki – geneza i rozwój
 • Św. Mikołaj – pogadanka o postaci historycznej
 • Tańce i muzyka latynoska

 

7. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych w terapii krawiecko-hafciarskiej:

 • Pranie firanek – zasady i praktyczne wskazówki - trening teoretyczny i praktyczny
 • Pranie, suszenie i prasowanie odzieży - podstawowe zasady
 • Dobre rady dla gospodarzy - teoria
 • Przechowywanie odzieży, sposoby konserwacji
 • Przyszywanie guzików - trening teoretyczny i praktyczny
 • Szycie ręczne – zapoznanie ze szwem krzyżykowym
 • Przyszywanie guzików – przypomnienie różnych sposobów przyszywania guzików
 • Różne sposoby wywabiania plam z odzieży
 • Prasowanie koszuli – zapoznanie z kolejnością prasowania poszczególnych części koszuli

 

8. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych w terapii gospodarstwa domowego:

 • „ Jak upiec dobre ciasto”
 • Utrzymanie higieny pracy podczas dyżurów w pracowni
 • Witaminy i składniki mineralne w owocach i warzywach
 • „ Jak zdrowo - prawidłowo się odżywiać”
 • „W jaki sposób należy zachowywać się przy stole”
 • Prawidłowe nakrywanie stołu
 • Higiena żywności w czasie przechowywania i przetwarzania
 • Jak przygotować potrawy z duszonych warzyw?
 • Obsługa urządzeń kuchennych( tj. zmywarka, kuchenka mikrofalowa, frytkownica)
 • Witaminy w żywieniu
 • Jak przygotować spaghetti?
 • Potrawy Wigilijne

 

9. Tematy zajęć teoretycznych zrealizowanych w terapii ogrodniczo-stolarskiej:

 • Malowanie i zabezpieczanie drewna
 • Wiosenne przygotowanie gleby na sadzonki
 • Podcinanie drzew i krzewów
 • Sposoby impregnacji drzewa
 • Sposoby i metody przygotowania gruntu pod zasiew
 • Rośliny szklarniowe
 • Roślinne kompozycje w ogrodzie
 • Pielęgnacja trawników
 • Pielęgnacja kwiatów doniczkowych
 • Maszynowa obróbka drewna
 • Zastosowanie dłuta w pracy stolarskiej
 • Prawidłowe zastosowanie maszyn ogrodniczych
 • Zabezpieczenie drzewca – sposoby i metody impregnacji drewna
 • Maszynowa obróbka drewna
 • Pielęgnacja winorośli
 • Kwiaty doniczkowe – przesadzanie i pielęgnacja
 • Osuszanie roślin letnich do wykorzystania w celach dekoracyjnych
 • Konserwacja narzędzi ogrodowych na okres zimy
 • Podcinanie drzewek owocowych

 

V. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

1. Kontrole zewnętrzne.

W miesiącu styczniu została przeprowadzona kontrola przez starszego inspektora Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Zamościu. Kontrola obejmowała bieżący stan sanitarno - higieniczny obiektu: pokoi hostelowych, magazynków gospodarczych, sal terapeutycznych, węzłów sanitarnych. Po oględzinach obiektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie z Delegaturą w Zamościu w miesiącu kwietniu przeprowadził kontrolę kompleksową w zakresie oceny jakości działalności oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli pismem z dnia 28 maja 2008 r., znak: PS/Z.0931/2/08 wydano do wykonania 3 zalecenia pokontrolne, na które pismem z dnia 27.06.2008 roku przesłano Wojewodzie Lubelskiemu.

W październiku została przeprowadzona kontrola przez inspektora Zespołu Kontroli Finansowej i Audytu Urzędu Miasta Zamość. Kontrola finansowa obejmowała zasadność, co najmniej 5% wydatków budżetu oraz przestrzegania procedur kontroli. Brak zaleceń pokontrolnych.

W październiku i grudniu została przeprowadzona kontrola przez Inspektora Powiatowego z PUP Zamość mająca na celu sprawdzenie warunków odbycia stażu zawodowego przez osobę bezrobotną. Brak zaleceń pokontrolnych.

2. Kontrole wewnętrzne.

W ciągu 2008 roku przeprowadzono następujące kontrole:

- tygodniowych planów terapeutycznych (raz w tygodniu)

- miesięcznych planów terapeutycznych (raz w miesiącu)

- dzienników terapeutycznych (raz w miesiącu)

- dokumentacji z posiedzeń Zespołu Wsparcia (raz w kwartale)

- realizacji indywidualnych planów koordynacyjnych (raz w kwartale)

- realizacji z programu spotkań (cały rok)

- czystości i porządku (raz w miesiącu)

- dyscypliny pracy (raz w kwartale)

obrotu kasowego (raz w kwartale)

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż. (cały rok)

 

VI. Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.

1. Szkolenia zewnętrzne:

W ciągu 2008 roku zostały przeprowadzone następujące szkolenia zewnętrzne:

dn. 06.02.2008 r. – „ Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok”

dn. 29.04.2008 r. – „ Dotacje na lata 2007- 2013, szansą na rozwój”

dn. 02.10.2008 r. - „Omówienie sytuacji ŚDS-ów po zmianie finansowania przez samorządy około roku 2010”- szkolenie zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie

dn. 23-24.10.2008 r. - „Zarządzanie zespołem, budowanie zasad współpracy”- szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „JESTEM” w Lublinie

2. Szkolenia wewnętrzne:

Prowadzący: lekarz psychiatra, pracownik socjalny, psycholog, terapeuta pracowni stolarsko- ogrodniczej.

Tematy zrealizowane w 2008 r. przez lekarza psychiatrę:

dn. 06.02.2008 r. – Analiza przypadku, terapia indywidualna psychoz

dn. 12.03.2008 r. – Warsztaty - „ Nawiązanie kontaktu z rodziną”

dn. 19.03.2008 r. – Normy i zachowania grupy dotyczące udziału w gospodarstwie domowym

dn. 26.03.2008 r. – Problematyka wykluczenia społecznego

dn. 07.05.2008 r. – Analiza przypadku terapia psychoz, znaczenie leczenia farmakologicznego pacjentów

dn. 21.05.2008 r. – Omówienie znaczenia potrzeby ciepła i bliskości u osób z zaburzeniami psychicznymi, odpowiedni dobór terapii

Tematy zrealizowane w 2008 przez psychologa i pracownika socjalnego (z powodu długotrwałego urlopu macierzyńskiego, zajęcia przeprowadzane były tylko przez psychologa):

dn. 26.03.2008 r. – Problematyka wykluczenia społecznego

dn. 30.06.2008 r. – Motywowanie pacjenta psychiatrycznego do udziału w zajęciach edukacyjnych

Tematy zrealizowane w przez terapeutę pracowni stolarsko - ogrodniczej:

dn. 17.06.2008 r. – Terapia pracą w zaburzeniach schizoidalnych

Tematy zrealizowane w przez słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego, pielęgniarkę:

dn. 20.05.2008 r. – Pierwsza pomoc z zakresu reanimacji i resuscytacji. Ćwiczenia na fantomie, pozycja bezpieczna i p/wstrząsowa

dn. 30.07.2008 r. - Problemy nawiązania i podtrzymywania kontaktów, dotyczących nowych uczestników i ich rodzin

dn. 22.08.2008 r.- „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, spotkanie organizacyjne oraz omówienie znaczenia terapii plastycznej w rehabilitacji psychiatrycznej

dn. 17.09.2008 r.- Rodzina partnerem w leczeniu. Analiza przypadku oraz odpowiedni dobór terapii

dn. 15.10.2008 r. – Depresja poszpitalna – omówienie problemu spadku poziomu funkcjonowania, zmniejszenia możliwości akceptacji

dn. 12.11.2008 r. – „Dobry początek”, właściwe ukierunkowanie przebiegu rozmowy. Współpraca z rodziną uczestnika

dn. 26.11.2008 r. – Strategia dystansowania się i leczenia chorych na psychozę. Proces integralny treści psychotycznych z realnością

dn. 29.09.2008 r. – Syndrom wypalenia zawodowego

dn. 22.12.2008 r. – Lęki u osób chorych psychicznie

VII. Osiągnięcia związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy.

 1. W ciągu roku 2008 po przygotowaniu osób uczestniczących w terapii zajęciowej ŚDS i poprawie stanu psychofizycznego jedna uczestniczka usamodzielniła się, założyła rodzinę i urodziła dziecko, a jedna podjęła pracę zarobkową.
 2. Frekwencja uczestników za rok 2008 kształtuje się na poziomie 76,15%.
 3. Organizowanie przedsięwzięć i imprez artystycznych zaspokajających potrzeby kulturalno – rekreacyjne (wystawy, plenery, imprezy okolicznościowe itp.) uczestników.
 4. Stała obecność ŚDS w mediach – relacjonowanie przez Zamojską Telewizję Kablową, Katolickie Radio „Zamość”, Radio „Eska”, Kurier Lubelski działań podejmowanych przez ŚDS.

VIII. Remonty.

Na przełomie marca/kwietnia b.r. dokonano remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

IX. Kadry.

W Środowiskowym Domu Samopomocy na rok 208, zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 12 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 10 etatu. W pełnym wymiarze czasu pracy jest to 7 osób. W niepełnym wymiarze czasu pracy jest to 4 osoby.

Liczba pracowników merytorycznych w ŚDS wynosi 9 osób.

Liczba osób zatrudnionych w ŚDS w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2008 :


PRACOWNICY

LICZBA OSÓB

W PRZELICZENIU

NA PEŁNE ETATY

Dyrektor 1 0,75
Główny Księgowy 1 0,75
Referent administracyjno – prawny 1 1
Pracownik socjalny 2 1
Psycholog 1 0,50
Pielęgniarka 1 1
Terapeuci zajęciowi 5 5
Ogółem: 12 10I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (powiat)

Dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody Lubelskiego w roku 2008 wykorzystana została na działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

Realizacja dochodów:

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, w § 0830 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu ujęte są wpłaty z tytułu odpłatności uczestników za pobyt i usługi świadczone przez jednostkę.

Zaplanowany dochód w § 0830 – Wpływy z usług - w wysokości 4 000,00 zł wykonany został w kwocie 3 013,77 zł, tj. w 75,3 %. Całość dochodów została przekazana do dnia 31.12.2008 r. na rachunek Urzędu Miasta tj. kwota 2 863,14 5 zł stanowiąca należność budżetu państwa jako 95 % dochodu oraz kwota 150,63 zł jako 5 % dochodu należne jednostkom samorządu terytorialnego. Przyczyną wykonania planu dochodów z tytułu odpłatności uczestników za usługi ŚDS w 75,3 % jest to, że obecnie większość uczestników ŚDS posiada niskie stawki odpłatności za usługi ŚDS, poza tym przy wyliczeniu wysokości odpłatności uwzględniamy absencję uczestnika w zajęciach , co także wpływa na realizację założonego planu.

Należności z tytułu odpłatności uczestników na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 208,00 zł i są to należności za miesiąc grudzień 2008 r, płatne w miesiącu styczniu 2009 roku. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

Dochody w § 0920 obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki – osiągnięte w 2008 roku w wysokości 1 341,85 zł. Plan wynosił 800,00 zł, został wykonany w 167,7 %.

Całość osiągniętych przez jednostkę dochodów została przekazana na rachunek Urzędu Miasta Zamość.

W § 0970 zrealizowano następujące dochody

- zwrot nadpłaty abonamentu RTV za 2007 rok w wysokości 116,40 zł

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na podstawie art.28

Ordynacji Podatkowej w wysokości 31,00 złotych.

Całość zrealizowanych dochodów przekazano na rachunek Urzędu Miasta.

Realizacja wydatków budżetowych

Klasyfikacja budżetowa Plan po zamianach Wykonanie
dział rozdział paragraf w złotych w złotych w %
852 85203 4010 211 342 211 341,04 100
4040 14 322 14 321,19 100
4110 34 287 34 286,55 100
4120 5 317 5 316,69 100
4170 3 200 3 200,00 100
4210 13 572 13 571,56 100
4220 20 029 20 028,66 100
4260 19 117 19 116,69 100
4270 8 869 8 867,96 100
4280 228 228,00 100
4300 12 346 12 345,13 100
4350 914 913,69 100
4360 3 775 3 774,32 100
4370 3 363 3 362,55 100
4410 2 196 2 195,54 100
4430 636 635,50 100
4440 9 051 9 050,99 100
4520 46 45,41 100
4700 605 605 100
4740 277 276,84 100
4750 1 508 1 507,96 100
S u m a 365 000,00 364 991,27 100


Ogółem zadania zostały wykonane w 100 %. Wydatki wynikające z realizacji zadań w poszczególnych paragrafach zrealizowano w zgodności z planem finansowym.

Szczegółowy procentowy udział wydatków sklasyfikowanych poszczególnych paragrafach w stosunku do ogółu dokonanych wydatków 2008 roku przedstawia się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 57,9 %

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3,9 %

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9,4 %

§ 4120 - Fundusz pracy 1,5 %

§ 4170 - Bezosobowy fundusz płac 0,9 %

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3,7 %

§ 4220 - Zakup środków żywności 5,4 %

§ 4260 - Zakup energii 5,2 %

§ 4270 - Zakup usług remontowych 2,4 %

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 0,1 %

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3,4 %

§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe 0,3 %

§ 4360 - Opł. z tyt. zakupu usług telef .tel.komórkowej 1,0 %

§ 4370 - Opł. z tyt. zakupu usług telef .tel.stacjonarnej 0,9 %

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe 0,6 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki 0,2 %

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS 2,5 %

§ 4520 , § 4700,§ 4740 i § 4750 łącznie 0,7 %

S u m a: 100,0 %

Największą pozycję w strukturze wydatków jednostki stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz narzuty na wynagrodzenia.

Średnioroczne zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2008 roku wyniosło 9,33 etatów. Średnia płaca brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia wyniosła zatem 2 241,37 zł.

Bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie dla osób w ramach umowy zlecenia i obejmuje:

1. doradztwo w zakresie bhp i p.poż.- łączna kwota za 2008 rok 1 650,00 zł,

3. pozostałe - łączna kwota za rok 1 550,00 zł.

Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych dokonanych w budżecie 2008 roku stanowi § 4220 – Zakup środków żywności, kwota zrealizowanych wydatków wynosi 20 028,66 zł. Środki w ramach tego paragrafu wykorzystano do terapii w pracowni gospodarstwa domowego, gdzie z zakupionych artykułów żywnościowych uczestnicy wraz z terapeutą codziennie przygotowują dla siebie śniadanie i obiad.

Następną pod względem wielkości pozycję wydatków rzeczowych w budżecie ŚDS za 2008 rok stanowi § 4260- Zakup energii, gdzie :

- na energię elektryczna wydatkowano 4 611,60 zł

- na zużycie gazu wydatkowano 13 477,67 zł

- na zuzycie wody zaś wydatkowano 1 027,42 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, można wyodrębnić następujące pozycje kosztów:

- koszty konsultacji psychiatrycznych prowadzonych przez lekarza psychiatrę Pana Filipa Kościuszko, w łącznej kwocie 6 000,00 zł,

- pozostałe, obejmujące takie pozycje jak: usługi informatyczne , wywóz śmieci i nieczystości płynnych, koszty organizacji imprez dla uczestników takich jak bal karnawałowy i wyjazdy oraz opłaty pocztowe, i inne na łączną kwotę 6 345,13 zł.

W ramach § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki można pogrupować następująco:

- zakup wyposażenia ośrodka – 5 046,00 zł

- zakup materiałów do terapii – 4 579,28 zł

- zakup materiałów biurowych - 910,75 zł

- pozostałe ( środki czystości i inne materiały) – 3 035,53 zł

Nadmienić należy,że w 2008 roku w ramach § 4270 - przeprowadzono zaplanowany na ten rok remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku ŚDS na kwotę 8 544,00 zł, a na kwotę 323,96 zł w ramach tego paragrafu dokonano bieżących drobnych napraw głównie sprzętu AGD.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu na dzień 31 grudnia 2008 roku posiada następujące zobowiązania bieżące :

 • w § 4040 – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu, płatne w 2009 roku, w kwocie 15 225,13 zł.
 • w § 4110 – zobowiązania z tytułu składek ZUS jako pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 394,91 zł.
 • w § 4120 – składki na Fundusz Pracy naliczone od wartości dodatkowego wynagrodzenia rocznego 373,01 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. nie wystąpiły.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daniel Szerafin
Dokument z dnia: 09.07.2009
Dokument oglądany razy: 10 765
Opublikował: Daniel Szerafin
Publikacja dnia: 20.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl